Manserve Pharma

Manufacturer :Manserve Pharma
Address :62, Kamdhenu Shopping Centre, Shastri Nagar, Jaipur-302016
Phone :2280296
Fax :0141-2280296,5064987
E-mail :natanisudhir@yahoo.com
Website :

Drug Brands manufactured by Manserve Pharma: (36 )

Broadtek (500mg)Brodcin (100 mg)
Brodcin (250 mg)Brodcin (500 mg)
Brodtek (250 mg)Brodtek (500 mg)
Cefmann (200 mg)Citra D (100 ml)
City L (10 mg)Clopam (0.25 mg)
Clopam 0.5Decarich
Deflot (6 mg)Domser
Gatiser (400 mg)Ketotav
Ketovac (200 mg)Livozed
Loxer (200 mg)Loxer (400 mg)
LufoMancort
Manther (150 mg)Panser (40 mg)
Panser InjRayforte
Remix (250 mg)Remix (500 mg)
RP Gest (100 mg)RP Gest (200 mg)
Solar (16 mg)Solar (4 mg)
Solar (8 mg)Strocx (1000 mg)
Strocx (250 mg)Strocx (500 mg)

Search Drug Manufacturers alphabetically

;

>